ชื่อเรื่อง โรคติดอินเตอร์เน็ต
ชื่อผู้แต่ง นายแพทย์ กมล แสงทองศรีกมล
สำนักพิมพ์  พิมพ์ดี บจก.        ปีที่พิมพ์ 34
สรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอ่าน
       อุบัติการ์ณของโรคติดอินเตอร์เน็ตขึ้นอยู่กับความจริงที่ว่าอินเตอร์เน็ตมีอิทธิพลต่ออารมณ์และความรู้สึกของมนุษย์ ผุ้ใช้อินเตอร์เน็ตเข้าเกณฑ์การวินิจฉัยโรคติดอินเตอร์เน็ต ซึ่งกลุ่มนี้ติดอินเตอร์เน็ตภายใน6 เดือนถึงร้อยละ 25 ได้รายงานความรู้ที่เกิดขึ้นจากคอมพิวเตอร์ว่าเป็นความรู้สึกมั่นคงทางจิตใจและเบิกบานใจที่สามารถควบคุมเทคโนโลยีได้
อาการของผู้ที่เป็นโรคติดอินเตอร์เน็ต มีดังนี้
1.รู้สึกหมกมุ่นกับอินเตอร์เน็ต แม้เวลาที่ไม่ได้ต่อเข้าอินเตอร์เน็ต
  2  .มีความต้องการใช้อินเตอร์เน็ตเป็นเวลามากขึ้นอยู่เรื่อยๆ
3.ไม่สามารถควบคุมการใช้อินเตอร็เน็ตได้
4.รู้สึกหงุดหงิดเมื่อใช้อินเตอร์เน็ตน้อยลง หรือหยุดใช้
5.คิดว่าเมื่อใช้อินเตอร์ ตัวเองรู้สึกดีขึ้น
6.ใช้อินเตอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา
7.หลอกคนในครอบครัวหรือเพื่อนในการใช้อินเตอร์เน็ตของตนเอง
8.มีอาการผิดปกติเมื่อเลิกใช้อินเตอร์เน็ต เช่น หดหู่ กระวนกระวาย เป็นต้น
 ข้อคิดที่ได้จากการอ่าน
                ถึงแม้อินเตอร์เน็ตนั้นสร้างความสะดวกสบายให้แก่เรา แต่ถ้าหากเราไม่รู้จักใช้อินเตอร์เน็ตไปในทางบวก มันก็อาจส่งผลกระทบที่ไม่ดีกับเราได้
การนำข้อคิดที่ได้จากการอ่านไปใช้ในชีวิตประจำวัน
                ปรับเปลี่ยนนิสัยตนเองที่ชอบหมกมุ่นอยู่กับอินเตอร์เน็ตในเวลาที่ไม่จำเป็นที่ต้องใช้อินเตอร์เน็ต เรียนรู้การใช้อินเตอร์ในทางบวกและหลีกเลี่ยงการใช้อินเตอร์เน็ตในทางลบเพราะอาจส่งผลถึงอารมณ์และความรู้สึกหรือสุขภาพจิตเสียได้
ข้อความที่ประทับใจ/ข้อคิดเห็นของนักเรียน
              ผู้ที่เป็นโรคติดอินเตอร์เน็ตมักจะมีอารมณ์ความรู้สึกคิดที่ว่า รู้สึกจิตใจโปร่งใส ความคิดกว้างไกล ภูมิใจในความเฉลียวฉลาดของตนเองและรู้สึกมั่นคงทางจิตใจอยู่เสมอ ทั้งๆที่บางครั้งไม่จำเป็นต้องใช้อินเตอร์เน็ตแต่กลับใช้อินเตอร์เน็ตในการหลีกเลี่ยงปัญหา
Advertisements