ความฉลาดของช้างไทย

 

ช้างแสนรู้

ช้างไทย เป็นช้างเอเชีย ซึ่งโดยธรรมชาติแล้ว สามารถนำมา
ฝึกใช้ในการใช้งาน ให้ทำตามคำสั่ง ของมนุษย์ได้
สรีระของช้างไทย ซึ่งเป็นช้างเอเชีย มีศรีษะ ใหญ่
มีมันสมองมาก ทำให้ช้างที่นำมาจากป่า เพื่อนำมาเลี้ยง เป็นช้างบ้าน
มีความสลาด สามารถสื่อสารกับมนุษย์ ผู้นำมาฝึก
คนเลี้องช้าง ควาญช้าง โดยเฉพาะที่เป็นชาวไทยกูย
หรือส่วย แห่งจังหวัดสุรินร์ จะมีความชำนาญ ในการฝึกช้างเป็นพิเศษ
ช้างไทย จัดเป็นสัตว์บก ขนาดใหญ่ ที่สามารถ สื่อสารกับมนุษย์ได้
กับภาษา พูดของมนุษย์ และอากัปกิริยา อาการ ที่สื่อสาร เข้าใจกันได้
Advertisements